หน้า: [1]   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สู่หลักสูตรสถานศึกษา  (อ่าน 16491 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
เลิศชาย ปานมุข
ผู้ดูแลบอร์ด
นักโพสต์ VIP
********
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3947« เมื่อ: กันยายน 18, 2009, 11:42:59 PM »


          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 จัดทำขึ้นเพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษา  หน่วยงานระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้นำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 3)
          ปัญหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ในเรื่อง  ปัญหาความสับสนของผู้ปฏิบัติระดับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  สถานศึกษาส่วนใหญ่กำหนดสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้มาก  ทำให้เกิดปัญหาหลักสูตรแน่น  การวัดและประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐาน  ส่งผลต่อปัญหาการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  และ  การเทียบโอนผลการเรียน  รวมทั้งปัญหาคุณภาพของผู้เรียนในด้านความรู้  ทักษะ  ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 1)  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  นอกเหนือจากการกำหนดวิสัยทัศน์  หลักการ  จุดหมาย  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้แล้วยังได้ให้รายละเอียดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน  เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นอกจากนั้น  มาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ  เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร  ต้องสอนอะไร  จะสอนอย่างไร  และประเมินอย่างไร  รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัดระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้  รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น  ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้  มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม  นำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหา  จัดทำหน่วยการเรียนรู้  จัดการเรียนการสอน  และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดและประเมินผล  เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน
          -  ตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ป.1- ม.3)
          -  ตัวชี้วัดช่วงชั้นเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 ? ม.6)
          จากรายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานดังที่กล่าวมา  สถานศึกษาสามารถนำเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาที่สนองตอบต่อหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  และเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นความต้องการของท้องถิ่นโดยมีองค์ประกอบดังนี้
          1. ส่วนนำ (วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดหมาย  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน)
          2. การจัดทำโครงสร้างหลักสูตร  (รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาเพิ่มเติม  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เวลาเรียน
              ระดับประถมศึกษา (ป.1 ? ป.6)  (รายปี)
              ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1 ? ม.3)   (รายภาค)
              ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4 ? ม.6)   (รายภาค)
          โครงสร้างหลักสูตรเป็นการนำเสนอโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนในแต่ละระดับชั้น  สนองตอบต่อหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  และความเป็นท้องถิ่นทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และระดับสถานศึกษาที่สะท้อนการบริหารจัดการหลักสูตร เวลาเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเพิ่มเติม  หรือ การจัดรายวิชาเพิ่มเติมตามความต้องการของโรงเรียน
          3. การจัดทำคำอธิบายรายวิชา  (รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้น เวลาเรียน  รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา
             3.1  ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้
             3.2  ศึกษาตัวชี้วัดชั้นปี  (ป.1 ? ม.3)
             3.3  ศึกษาตัวชี้วัดช่วงชั้น  (ม.4 ? ม.6)
             3.4  ศึกษาสาระการเรียนรู้แกนกลาง
             3.5 ศึกษากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเพิ่มเติมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  2  และโรงเรียน
             3.6  ศึกษาการลงรหัสรายวิชาทั้งพื้นฐาน  และเพิ่มเติม
         ประมวลจัดทำคำอธิบายรายวิชา  แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  อันประกอบไปด้วย  ส่วนของสาระการเรียนรู้  กระบวนการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะที่เกิด (คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร)
          4. เกณฑ์การจบหลักสูตร
          5. การจัดทำหน่วยการเรียนรู้
             5.1 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
             5.2  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
             5.3  สาระการเรียนรู้
          ดำเนินการจัดหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเพิ่มเติม
          6. การออกแบบการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน
             6.1  ตัวชี้วัด
             6.2  สาระการเรียนรู้ทั้งแกนกลางและท้องถิ่น
             6.3  ชิ้นงาน / ภาระงาน
             6.4  เกณฑ์การประเมิน
             6.5  ชื่อหน่วยการเรียนรู้
             6.6  เวลาเรียน
          ดำเนินการออกแบบการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานการเรียนรู้ (แผนการจัดการเรียนรู้)  ประกอบไปด้วย  มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  สาระสำคัญ  สาระการเรียนรู้ (ความรู้  ทักษะ/กระบวนการ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์)  ชิ้นงาน/ภาระงาน  เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน  กิจกรรมการเรียนรู้ (นำเข้าสู่บทเรียน  ช่วยพัฒนาผู้เรียน  รวบยอด  สื่อการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  บันทึกผลหลังสอน)
          7. คู่มือการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา
             7.1  การประเมินในระดับชั้นเรียน  ประเมินความก้าวหน้าโดยใช้วิธีการอย่างหลากหลาย
             7.2  การประเมินในระดับสถานศึกษา  ตัดสินผลการเรียนรู้รายปี / รายภาค  การอ่าน   คิดวิเคราะห์และเขียนตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
          การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ซึ่งโรงเรียนนำร่องและพร้อมใช้ใช้ในปีการศึกษา  2552  โรงเรียนทั่วไปใช้ในปีการศึกษา 2553  จะเห็นได้ว่า  เป็นการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาเดิม  โดยจัดทำโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  จัดทำคำอธิบายรายวิชา  โดยประมวลจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  และสถานศึกษาพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน / ท้องถิ่นที่ต้องการพัฒนาเป็นพิเศษ

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ 2551. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  กรุงเทพฯ  
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จำกัด.
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
พิมพ์
 
กระโดดไป: