ไทย
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
เวียดนาม
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
สิงคโปร์
บรูไน
ฟิลิปปินส์
  เครือข่าย กศน.ตำบล
  กศน.ตำบลสามกอ
  กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ
  กศน.ตำบล
  กศน.ตำบล
  กศน.ตำบล
  กศน.ตำบล
  กศน.ตำบล
  กศน.ตำบล

  Blog ที่น่าสนใจ
  ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
  อ.เอกชัย ยุติศรี
  Weblog ชาว กศน.กรุงเก่า
  ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
  ศน.อัญชลี ธรรมะวิธีกุล
  ผศ.โสภณ เปียสนิท
  Lect. Wasawat Deemarn


 
 
 
 
กศน.ตำบลบ้านแพรก
พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้
สู่ประชาคมอาเซียน
ปี 2558 : 2015

ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2555
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านแพรก
รับสมัครนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ระหว่างวันที่ 1ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2555
สมัครได้ที่ ศูนย์ กศน.
อำเภอบ้านแพรก และ กศน.ตำบลทุกตำบล
 

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (มอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อน้อง)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (พัฒนาวัด เนื่องในวันวิสาขบูชา)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (ร่วมใจพัฒนา กศน.ตำบลบ้านแพรก 2)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (ร่วมใจพัฒนา กศน.ตำบลบ้านแพรก 1)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (กู้วิกฤติน้ำท่วม กศน.ตำบลบ้านแพรก)

ปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (ทาสี กศน.ตำบล)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (กู้วิกฤติน้ำท่วม กศน.ตำบลบ้านแพรก)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (ทาสี กศน.ตำบล)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (ปลูกป่าชายเลน)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (แต่งเทียนจำนำพรรษา)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ระดับจังหวัด)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ระดับตำบล)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (มอบรถเข็นคนพิการ)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (ทำความสะอาดวัด)
 

ภารกิจการจัดการศึกษาของ กศน.ตำบล ปีงบประมาณ 2555
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (การแปรรูปผลิตภัณฑ์พัดสานจากไม้ไผ่)

กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การคุ้มครองผู้บริโภคสู่ชุมชน)

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการ
จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
   
ภารกิจการจัดการศึกษาของ กศน.ตำบล ปีงบประมาณ 2554
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (กลุ่มทักษะอาชีพศิลปประดิษฐ์)

กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (โครงการผู้สูงวัยจิตแจ่มใส
หัวใจเป็นสุข)

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการ
กินเป็นลืมป่วยอยู่อย่างพอเพียง)
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
 


นางอำพรศิลป์ ลิมาภิรักษ์
รักษาการ
ผอ.กศน.อำเภอบ้านแพรก


นางณัฐธนัน อรรถาวี
ประธาน กศน.ตำบล

นางทัศนีย์ เรืองวัฒกี
รองประธาน กศน.ตำบล

นายเลิศชาย ปานมุข
ครู กศน.ตำบลบ้านแพรก

เริ่มให้บริการ
22 ตุลาคม 2554
ปรับปรุงล่าสุด
5 พฤศจิกายน 2555
จำนวนผู้เข้าชม
Free Hit Counter


     
กศน.ตำบลบ้านแพรก ที่อยู่ หมู่ 1 ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
จัดทำและพัฒนาโดย นายเลิศชาย ปานมุข ครู กศน.ตำบลบ้านแพรก
e-mail : lertchay_pm@hotmail.com โทร 087-0458667