ไทย
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
เวียดนาม
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
สิงคโปร์
บรูไน
ฟิลิปปินส์
  เครือข่าย กศน.ตำบล
  กศน.ตำบลสามกอ
  กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ
  กศน.ตำบล
  กศน.ตำบล
  กศน.ตำบล
  กศน.ตำบล
  กศน.ตำบล
  กศน.ตำบล

  Blog ที่น่าสนใจ
  ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
  อ.เอกชัย ยุติศรี
  Weblog ชาว กศน.กรุงเก่า
  ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
  ศน.อัญชลี ธรรมะวิธีกุล
  ผศ.โสภณ เปียสนิท
  Lect. Wasawat Deemarn


เริ่มให้บริการ
22 ตุลาคม 2554
ปรับปรุงล่าสุด
16 กรกฎาคม 2557กศน.ตำบลบ้านแพรก
พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้
สู่ประชาคมอาเซียน
ปี 2558 : 2015

กศน.อำเภอบ้านแพรก ส่งนักกีฬาฟุตบอลแข่งจัดเพื่อคัดเลือก
เป็น ตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดม่วงหวาน อำเภอบางบาล
 
ผู้บริหาร ครู และ นักศึกษา ของ กศน.อำเภอบ้านแพรก เข้าร่วมงาน
ชุมนุมลูกเสือ กศน.ครั้งที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 255
6
 

ภารกิจการจัดการศึกษาของ กศน.ตำบล ปีงบประมาณ 2557
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
(โครงการสานสัมพันธ์ด้วยใจทักทอสายใยดูแลใส่ใจผู้สูงอายุ)

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
   
ภารกิจการจัดการศึกษาของ กศน.ตำบล ปีงบประมาณ 2556
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพ)

กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (การปลูกมะนาวนอกฤดู)

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิพอเพียง )
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(การทำบัญชีครัวเรือน)
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
   
ภารกิจการจัดการศึกษาของ กศน.ตำบล ปีงบประมาณ 2555
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (การแปรรูปผลิตภัณฑ์พัดสานจากไม้ไผ่)

กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การคุ้มครองผู้บริโภคสู่ชุมชน)

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการ
จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
   
ภารกิจการจัดการศึกษาของ กศน.ตำบล ปีงบประมาณ 2554
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (กลุ่มทักษะอาชีพศิลปประดิษฐ์)

กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (โครงการผู้สูงวัยจิตแจ่มใส
หัวใจเป็นสุข)

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการ
กินเป็นลืมป่วยอยู่อย่างพอเพียง)
 

ปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองแวง)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (พัฒนาห้องสมุดประชาชน)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (พัฒนาห้องเก็บของ กศน.อำเภอบ้านแพรก)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (พัฒนา กศน.อำเภอและตำบล)

ปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (ปลูกป่าชายเลน)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (ปลูกต้นไม้วัดกลางคลองวัฒนาราม)

ปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (มอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อน้อง)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (พัฒนาวัด เนื่องในวันวิสาขบูชา)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (ร่วมใจพัฒนา กศน.ตำบลบ้านแพรก 2)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (ร่วมใจพัฒนา กศน.ตำบลบ้านแพรก 1)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (กู้วิกฤติน้ำท่วม กศน.ตำบลบ้านแพรก)

ปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (มอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อน้อง)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (พัฒนาวัด เนื่องในวันวิสาขบูชา)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (ร่วมใจพัฒนา กศน.ตำบลบ้านแพรก 2)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (ร่วมใจพัฒนา กศน.ตำบลบ้านแพรก 1)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (กู้วิกฤติน้ำท่วม กศน.ตำบลบ้านแพรก)

ปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (ทาสี กศน.ตำบล)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (กู้วิกฤติน้ำท่วม กศน.ตำบลบ้านแพรก)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (ทาสี กศน.ตำบล)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (ปลูกป่าชายเลน)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (แต่งเทียนจำนำพรรษา)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ระดับจังหวัด)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ระดับตำบล)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (มอบรถเข็นคนพิการ)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (ทำความสะอาดวัด)
 


<
นายประเสริฐ บุญเรือง
เลขาธิการ กศน.

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
ผอ.กศน.จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

นายอำนาจ โตน้ำ
ผอ.กศน.อำเภอบ้านแพรก


นางณัฐธนัน อรรถาวี
ประธาน กศน.ตำบล

นางทัศนีย์ เรืองวัฒกี
รองประธาน กศน.ตำบล

นายเลิศชาย ปานมุข
ครู กศน.ตำบลบ้านแพรก               
               
               
     
กศน.ตำบลบ้านแพรก ที่อยู่ หมู่ 1 ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
จัดทำและพัฒนาโดย นายเลิศชาย ปานมุข ครู กศน.ตำบลบ้านแพรก
e-mail : lertchay_pm@hotmail.com โทร 087-0458667