ไทย
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
เวียดนาม
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
สิงคโปร์
บรูไน
ฟิลิปปินส์


จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มให้บริการ
22 ตุลาคม 2554
ปรับปรุงล่าสุด
19 พฤศจิกายน 2557กศน.ตำบลบ้านแพรก
พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้
สู่ประชาคมอาเซียน
ปี 2558 : 2015

ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 16พฤศจิกายน 2557
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านแพรก
 
 

ภารกิจการจัดการศึกษาของ กศน.ตำบล ปีงบประมาณ 2557
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (การทำเครื่องประดับเงิน)

กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
(โครงการสานสัมพันธ์ด้วยใจทักทอสายใยดูแลใส่ใจผู้สูงอายุ)

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
   
ภารกิจการจัดการศึกษาของ กศน.ตำบล ปีงบประมาณ 2556
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (การทำขนมทองม้วน)

กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (การปลูกมะนาวนอกฤดู)

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิพอเพียง )
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(การทำบัญชีครัวเรือน)
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
   
ภารกิจการจัดการศึกษาของ กศน.ตำบล ปีงบประมาณ 2555
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (การแปรรูปผลิตภัณฑ์พัดสานจากไม้ไผ่)

กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การคุ้มครองผู้บริโภคสู่ชุมชน)

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการ
จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
   
ภารกิจการจัดการศึกษาของ กศน.ตำบล ปีงบประมาณ 2554
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (กลุ่มทักษะอาชีพศิลปประดิษฐ์)

กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (โครงการผู้สูงวัยจิตแจ่มใส
หัวใจเป็นสุข)

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการ
กินเป็นลืมป่วยอยู่อย่างพอเพียง)
 

ปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองแวง)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (พัฒนาห้องสมุดประชาชน)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (พัฒนาห้องเก็บของ กศน.อำเภอบ้านแพรก)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (พัฒนา กศน.อำเภอและตำบล)

ปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (ปลูกป่าชายเลน)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (ปลูกต้นไม้วัดกลางคลองวัฒนาราม)

ปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (มอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อน้อง)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (พัฒนาวัด เนื่องในวันวิสาขบูชา)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (ร่วมใจพัฒนา กศน.ตำบลบ้านแพรก 2)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (ร่วมใจพัฒนา กศน.ตำบลบ้านแพรก 1)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (กู้วิกฤติน้ำท่วม กศน.ตำบลบ้านแพรก)

ปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (ทาสี กศน.ตำบล)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (กู้วิกฤติน้ำท่วม กศน.ตำบลบ้านแพรก)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (ทาสี กศน.ตำบล)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (ปลูกป่าชายเลน)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (แต่งเทียนจำนำพรรษา)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ระดับจังหวัด)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ระดับตำบล)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (มอบรถเข็นคนพิการ)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (ทำความสะอาดวัด)
 
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการ กศน.

นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ
รองเลขาธิการ กศน.

นายสุรพงษ์ จำจด
รองเลขาธิการ กศน.

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
รองเลขาธิการ กศน.

ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์
ผอ.สำนักงาน กศน.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสุรีรัตน์ ดียิ่ง
รอง ผอ.สำนักงาน กศน.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายอำนาจ โตน้ำ
ผอ.กศน.อำเภอบ้านแพรก


นางณัฐธนัน อรรถาวี
ประธาน กศน.ตำบล

นางทัศนีย์ เรืองวัฒกี
รองประธาน กศน.ตำบล

นายเลิศชาย ปานมุข
ครู กศน.ตำบลบ้านแพรก

     
กศน.ตำบลบ้านแพรก ที่อยู่ หมู่ 1 ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
จัดทำและพัฒนาโดย นายเลิศชาย ปานมุข ครู กศน.ตำบลบ้านแพรก
e-mail : lertchay_pm@hotmail.com โทร 087-0458667