ไทย
เมียนม่า
ลาว
กัมพูชา
เวียดนาม
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
สิงคโปร์
บรูไน
ฟิลิปปินส์
    กศน.อำเภอพระนครฯ
    กศน.อำเภอท่าเรือ
    กศน.อำเภอนครหลวง
    กศน.อำเภอบางบาล
    กศน.อำเภอบางปะหัน
    กศนอำเภอบางปะอิน
    กศน.อำเภอบางซ้าย
    กศน.อำเภอบางไทร
    กศน.อำเภอผักไห
    กศน.อำเภอภาชี
    กศน.อำเภอมหาราช
    กศน.อำเภอลาดบัวหลวง
    กศน.อำเภอวังน้อย
    กศน.อำเภอเสนา
    กศน.อำเภออุทัย

    ร.ร.โพธิ์ราษฎร์บำรุง
    ร.ร.วัดนครโปรดสัตว์
    ร.ร.บ้านแพรกประชาสรรค์
    โรงพยาบาลบ้านแพรก
    เทศบาลตำบลบ้านแพรก
    อบต.คลองน้อย
    สนง.เกษตรอำเภอบ้านแพรก
    ชมรมจักยานบ้านแพรก

 
 
 


กศน.อำเภอบ้านแพรก
พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้
สู่ประชาคมอาเซียน

ปี 2558 : 2015


ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านแพรก
รับสมัครนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 7 พฤศจิกายน 2557
ณ กศน.อำเภอบ้านแพรก และ กศน.ตำบลทุกแห่ง

ยังไม่มีข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างครับ

 

รายงานการซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
โดยวิธีตกลงราคา (เดือนพฤษภาคม 2557)
รายงานจัดซื้อหนังสือแบบเรียน โดยวิธีพิเศษ
รายงานการจัดซื้อวัสดุโครงการฟื้นฟูศูนย์การเรียนชุมชน กศน.ตำบล
โดยวิธีตกลงราคา
รายงานการซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
โดยวิธีตกลงราคา (เดือนเมษายน 2557)
รายงานตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจ้างเหมาซ่อมแซม
และปรับปรุงห้องอาเซียน โดยวิธีตกลงราคา
รายงานการจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์สำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา
รายงานการซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา
รายงานการซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
โดยวิธีตกลงราคา (เดือนมีนาคม 2557)

 


.
 

 

 
 
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการ กศน.
 
 
นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ
รองเลขาธิการ กศน.
 
 
นายสุรพงษ์ จำจด
รองเลขาธิการ กศน.
 
 
ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
รองเลขาธิการ กศน.
 
 
ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์
ผอ.สำนักงาน กศน.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
นางสุรีรัตน์ ดียิ่ง
รอง ผอ.สำนักงาน กศน.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
 
นายอำนาจ โตน้ำ
ผอ.กศน.อ.บ้านแพรก
 
นายสุริยัญ มีจันทร์
ครู
 
น.ส.นิตยา โสภณพิศ
ครูอาสาสมัครฯ
น.ส.อารี หอมชะเอม
ครูอาสาสมัครฯ
นายเลิศชาย ปานมุข
ครู กศน.ตำบล
น.ส.ธารา เที่ยงเจริญ
ครู กศน.ตำบล
น.ส.ธัญรัตน์ อุสาหะ
ครู กศน.ตำบล
น.ส.ปนัดดา ตรีวาสน์
ครู ศรช.
น.ส.ปิยธิดา โตประมาณ
ครู ศรช.
 

จำนวนผู้เช้าชม
เริ่มให้บริการ
20 กันยายน 2546
ปรับปรุงล่าสุด
2 พฤศจิกายน 2557

::: จัดทำและพัฒนาโดย :::
นายเลิศชาย ปานมุข ครู กศน.ตำบล
lertchay_pm@hotmail.com
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพรก
หมู่ 4 ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240

Tel : 035-386001 Fax: 035-386001